Vilka garantier har jag vid fastighetsköp?

En garanti kan vara intagen i köpehandlingen eller vara muntlig. Det är ingen principiell skillnad mellan att garantin finns i köpehandlingen eller om den sker muntligt, dock kan det vara svårare att bevisa en muntlig garanti. En garanti kan t.ex. vara att arealen är ett visst antal kvadratmeter, att dräneringen fungerar perfekt, att husets byggts med bygglov, att det inte finns några servitutsupplåtelser etc. Vid en muntlig garanti som omnämner samma sak kan med visst fog tala om en viljeförklaring från säljarens sida, att han – åtminstonde underförstått – åtar sig ett ansvar (inklusive skadeståndsansvar) för att det han säger är riktigt och sant.

Om det nu ändå skulle visa sig att exempelvis lokalen är på mindre antal kvadratmeter än vad som utlovats, att dräneringen inte fungerar, att fastigheten belastas av fler inteckningar än vad som angetts eller av servitut eller att fastigheten skulle vara ett svartbygge vad kan man göra då? Jo då avviker ju det mot vad som tidigare sagts, antingen i köpehandlingen eller muntligt som säljaren ansvarar för är korrekt, vad ska då påföljden för detta bli? Det är ganska ovanligt att avtalet berättar något om vad påföljder för avvikelser ska innebära och det är därför bäst att komplettera avtalet med påföljderna. Exempel på påföljder kan vara t.ex. avdrag eller hävning och även innehålla en särskild regel om skadestånd. Köparen kan välja mellan avdrag och hävning och även kombinera någon av dessa med skadestånd eller bara begära skadestånd.

Om fastigheten försämras eller skadas efter köpet på grund av säljarens vanvård eller försummelse är säljaren ansvarig för detta. Det ansvar säljaren har efter köpet grundas på en underförstådd skyldighet för honom att vårda köpeobjektet. Säljaren har alltså något man kan kalla vårdplikt. Denna vårdplikt upphör dock inte även om tillträdet av någon anledning skulle förskjutas. Beror förskjutningen på köparen måste säljaren kunna debitera sina kostnader för vården. Skador som upptäcks efter.

Vad är fast och lös egendom och vad ingår i ett köp?
Gränsen mellan vad som är fast egendom och vad som är lös egendom har ofta en stor praktisk betydelse framför allt i samband med två avtalstyper, nämligen köp och pant. Vid köp av fastighet kan det efter köpet ofta bli diskussion om vad som egentligen ingått i köpet. Då panträtt upplåtits i fastighet, omfattar panträtten inte bara fastigheten som sådan utan även det som är tillbehör. När det gäller lös egendom kan parterna fritt avtala vad som skall ingå eller undantas från köpet. Saknas det avtalsbestämmelser i detta avseende får man komplettera avtalet med tillbehörsreglerna.

En sida av Corporate Classifieds AB