Hyresgäst

Den som har fått en lokal eller hyreslägenhet upplåten åt sig kallas i hyreslagen hyresgäst.

Hyresgästen är part i hyresavtalet. Om parten som är hyresgäst nu är flera personer så är de gemensamt förpliktade, har ett solidariskt ansvar, att fullgöra åtagande enligt hyresavtalet gentemot hyresvärden.

Hyresvärden behöver således inte vända sig till alla för att få in respektives del utan kan vända sig till en av hyresgästerna och få in hela hyresbeloppet. En part i ett hyresavtal kan vara antingen en fysisk person eller juridisk person, såsom ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller dödsbo.

Om hyresgästen är en juridisk person så skall hyresavtalet undertecknas med firmanamn och givetvis behörig firmatecknare. Organisationsnummer och personnummer skall lämpligen anges på avtalet. Den omständighet att hyresgästen avlider under hyrestiden medför inte att hyresavtalet upphör eller bryts. Dödsboet efter den avlidne inträder då som utövare av hyresrätten med alla rättigheter och skyldigheter som detta medför. Om inte hyresvärden går med på att avsluta hyresavtalet.

En sida av Corporate Classifieds AB